Jemi për të avancuar

ZHVILLIMIN E BARABARTË TRANSPARENCËN SHTETIN E SË DREJTËS 

në Maqedoninë

e Veriut

Sferat kryesore të veprimit

01

Avokimi

Instituti krijon diskurs publik mbi çështjet thelbësore të politikave publike të cilat bazohen në të dhëna empirike dhe punë hulumtuese shkencore.

02

Hulumtimet Shkencore

Instituti do të mbledh dhe publikojë të dhëna kualitative dhe kuantitative mbi mjedisin politik, ekonomik dhe social të Maqedonisë së Veriut me synim të përmirësimit të politikëbërjes.

03

Llogaridhënia

Instituti do të zhvillojë vegla interaktive që mundësojnë informim të publikut, mediave dhe politikë bërësve mbi çështjet kryesore zhvillimore në vend, me synim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies

Publikime

Infografika

Partnerët tanë

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Postimet e fundit