Jemi për të avancuar

ZHVILLIMIN E BARABARTË TRANSPARENCËN SHTETIN E SË DREJTËS 

në Maqedoninë

e Veriut

Sferat e veprimit

Avokimi

Instituti krijon diskurs publik rreth politikave publike, i cili bazohet në të dhëna empirike dhe analitike.

Hulumtimi

Instituti mbledh dhe publikon të dhëna kualitative dhe kuantitative mbi mjedisin politik, ekonomik dhe social të vendit, me synim të përmirësimit të politikëbërjes.

Llogaridhënia

Instituti zhvillon vegla interaktive që mundësojnë informim të publikut, mediave dhe politikë bërësve mbi çështjet kryesore zhvillimore në vend, me synim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies

Publikime

Infografika

Partnerët tanë

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Postimet e fundit